Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"

Aktualności


Nowy adres email:

archivumpatriae@gmail.com


Wystawa internetowa z okazji 180. rocznicy powstania listopadowego


Powstanie ListopadoweZobacz nas na Facebooku

Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów „Archivum Patriae” zostało założone w 2001 r. Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest popularyzacja wiedzy o archiwach, materiałach archiwalnych, archiwistyce, naukach pomocniczych i posiłkujących historię z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki, szerzenie nowoczesnych metod gromadzenia, porządkowania, prezentacji i przechowywania informacji, jak również podnoszenie kwalifikacji zawodowych archiwistów. Ponadto współuczestniczymy w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami, zwłaszcza tymi, które pozostają poza obrębem działania Archiwów Państwowych.


Swoje cele realizujemy poprzez:


 • Pomoc osobom i instytucjom w poszukiwaniu i kopiowaniu dokumentów
 • Konserwację materiałów archiwalnych
 • Inicjowanie i współfinansowanie badań naukowych
 • Pomoc w przechowywaniu materiałów archiwalnych i ich kopii
 • Organizowanie i finansowanie wykładów, konferencji i seminariów naukowych, konkursów na prace naukowe oraz stypendiów, wystaw, wycieczek i innych imprez
 • Pomoc w pracy naukowej członkom Stowarzyszenia
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy członków Stowarzyszenia
 • Zakup potrzebnego w pracy archiwalnej sprzętu i materiałów
 • Dofinansowanie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
 • Współpracę z instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia
 • Współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celem Stowarzyszenia
 • Prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej

Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae" nie gromadzi oraz nie przechowuje dokumentów.