Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"

Aktualności


Nowy adres email:

archivumpatriae@gmail.com


Wystawa internetowa z okazji 180. rocznicy powstania listopadowego


Powstanie ListopadoweZobacz nas na Facebooku

Genealogia


Kwerendy genealogiczne przeprowadzamy w zasobie znajdującym się w Archiwum Głównym Akt Dawnych, czyli w księgach metrykalnych z terenów tzw. zabużańskich. Księgi te znalazły się na terenie Polski w wyniku akcji repatriacyjnej z b. ZSRR w l. 1945-1948. Przechodziły one burzliwe koleje losu. Ostatecznie ustalono (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z 14 II 1987 r., DzU nr 7, poz. 43), że księgi te złożone zostaną w Urzędzie Stanu Cywilnego m.st. Warszawy w tzw. Archiwum Akt Zabużańskich. Urząd miał zatrzymać księgi potrzebne do bieżącego użytkowania w granicach chronologicznych 100 lat (decyduje data zamknięcia księgi), zaś księgi dawniejsze przekazywać do Archiwum Głównego Akt Dawnych. Najnowsze (Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 1998 r., DzU nr 136, poz. 884) do ustawy o aktach stanu cywilnego z 1986 r. (DzU nr 36, poz. 180 wraz ze zmianami) potwierdziło, że AGAD jest miejscem przechowywania ksiąg z obszaru, który na mocy umowy z 16 VIII 1945 r. o polsko-radzieckiej granicy państwowej pozostał w granicach ZSRR, a od których zamknięcia minęło 100 lat. AGAD sukcesywnie przejmuje kolejne partie ksiąg z USC. Nie oznacza to jednak, że chronologiczny podział ksiąg między obie ww. instytucje został przeprowadzony konsekwentnie. Dlatego w AGAD znajdują się również dokumenty dotyczące stanu cywilnego, od zamknięcia których nie upłynęło jeszcze 100 lat.


(tekst opracowany na podstawie: Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie. Informator o Zasobie Archiwalnym, pod red. Doroty Lewandowskiej, Warszawa 2008.)Warunkiem rozpoczęcia kwerendy genealogicznej jest uiszczenie opłaty wynoszącej 40 zł netto (49 zł i 20 gr. z VAT). Koszt każdej kolejnej rozpoczętej godziny poszukiwań wynosi 40 zł netto (49 zł i 20 gr. z VAT). Jeśli poszukiwania zakończą się negatywnie, opłata wniesiona, nie jest zwracana. Jednocześnie informujemy, że Stowarzyszenie ma prawo odmówić wykonania kwerendy genealogicznej jeśli nie znajdzie osoby chętnej do jej wykonania.Wykonujemy również kwerendy tematyczne na tych samych zasadach co kwerendy genealogiczne.


Zarówno zlecenia kwerend, jak i wszelkie pytania ich dotyczące prosimy kierować wyłącznie drogą elektroniczną (na adres: kwerendy.gen@gmail.com).