Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów "Archivum Patriae"

Aktualności


Nowy adres email:

archivumpatriae@gmail.com


Wystawa internetowa z okazji 180. rocznicy powstania listopadowego


Powstanie ListopadoweZobacz nas na Facebooku

Statut

Stowarzyszenia Miłośników Dawnych Dokumentów
"
Archivum Patriae "

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą: "Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów - Archivum Patriae " - zwane dalej "Stowarzyszeniem" - działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późn. zm. ) oraz na podstawie postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Stowarzyszenie jest osobą prawną z siedzibą w Warszawie
 2. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem: "Stowarzyszenie Miłośników Dawnych Dokumentów - Archivum Patriae ".

§ 3

 1. Obszarem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Dla wypełniania swych celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność także i za granicą.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych instytucji o pokrewnym profilu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. popularyzacja wiedzy o archiwach, materiałach archiwalnych, archiwistyce, naukach pomocniczych i posiłkujących historię z zakresu szeroko rozumianej archiwistyki,
 2. współuczestnictwo w pracach związanych z prawidłową opieką nad zabytkami piśmiennictwa i archiwaliami, zwłaszcza tymi, które pozostają poza obrębem działania Archiwów Państwowych.
 3. szerzenie nowoczesnych metod gromadzenia, porządkowania, prezentacji i przechowywania informacji,
 4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych archiwistów, jak również ich statusu społecznego i materialnego.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie i współfinansowanie badań naukowych, z dziedzin, o których mowa w § 7 pkt. 1,
 2. pomoc w przechowywaniu materiałów archiwalnych i ich kopii,
 3. konserwację materiałów archiwalnych,
 4. dofinansowanie Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie
 5. organizowanie i finansowanie wykładów, konferencji i seminariów naukowych, konkursów na prace naukowe oraz stypendiów, wystaw, wycieczek i innych imprez,
 6. pomoc w pracy naukowej członkom Stowarzyszenia,
 7. pomoc osobom i instytucjom w poszukiwaniach i kopiowaniu dokumentów
 8.  podnoszenie kwalifikacji zawodowych i poziomu wiedzy członków Stowarzyszenia,
 9. zakup potrzebnego w pracy archiwalnej sprzętu i materiałów,
 10. współpracę z instytucjami działającymi w zakresie objętym celem Stowarzyszenia,
 11. współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami, których działalność jest zbieżna z celem Stowarzyszenia,
 12. prowadzenie działalności wydawniczej, filmowej i audiowizualnej.

§ 9

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 10

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, także nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 12

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 13

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są: swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, dbać o jego dobre imię, zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska Miłośników Dawnych Dokumentów , popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regularnie opłacać składki.
 2.  Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia w szczególności:
  1 ) przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:
  2 ) wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia, korzystać z lokali Stowarzyszenia,
  3 ) posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia, korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,
  4 ) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
  5) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 14

Osoby prawne mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę

W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego Stowarzyszenie; formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt. 2 - 7.

§ 15

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1 ) rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,

2 ) wykluczenie przez Zarząd:

     a ) za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

     b ) za nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

     c ) za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

     d ) na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z

          przyczyn określonych w lit. a i b

     e ) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

3 ) śmierć członka.

§ 16

Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 17

Władzami Stowarzyszenia są:

1 ) Walne Zgromadzenie Członków,

2 ) Zarząd,

3 ) Komisja Rewizyjna,

4 ) Sąd Koleżeński

§ 18

Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.

§ 19

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 20

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Walne zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej  na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 1/4 członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o piętnaście minut później tego samego dnia - może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1 ) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

2 ) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3 ) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

4 ) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5 ) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 1. 6 ) uchwalanie zmian statutu,

7 ) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie organizacji,

 1. 8 ) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 2. 9 ) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez Stowarzyszenia,

    10 ) powoływanie i odwoływanie składu Sądu Koleżeńskiego oraz odwołań od jego

 1.        orzeczeń,

    11 ) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów obecnych.
 2. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego oraz rozwiązanie Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.    
 3. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

§ 21

 1. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika i sekretarza. W jego skład może wejść również od 1 do 2 innych członków Zarządu, możliwe jest bowiem łączenie funkcji wiceprezesów z funkcjami skarbnika i sekretarza.
 3. Prezesa powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie na 2-letnią kadencję. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu.
 4. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
 5. ustalanie wysokości składek członkowskich.

§ 22

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 3 do 5 członków wybranych przez Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i od 1 do 3 członków.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia,
 4. dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

§ 23

 1. Sąd Koleżeński składa się od 3 do 5 członków Stowarzyszenia nie będących członkami Zarządu ani  Komisji Rewizyjnej.
 2. Do kompetencji Sądu należy rozpatrywanie każdego pisemnego wniosku członka Stowarzyszenia i jego członków poza wnioskami i skargami wniesionymi na władze Stowarzyszenia.
 3. Sąd zbiera się na pisemny wniosek członka Stowarzyszenia i ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.
 4. Sąd zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków.
 5.  Stronom sporu przysługuje odwołanie od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego do najbliższego Walnego Zgromadzenia.
 6. Orzeczenia Sądu zapadają w pełnym składzie.

§ 24

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 16 pkt. 2, 3 i 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 25

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków zapisów, dochodów z własnej działalności oraz ofiarności publicznej.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes Zarządu jednoosobowo bądź dwóch innych członków Zarządu działających łącznie.

§ 26

 1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub    

       innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

 1. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy o stowarzyszeniach.